MENY hamburgermeny Close-menu button
Landsmøte

Landsmøtet

Landsmøtet foregår på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport fredag 12. – søndag 14. november 2021.

Landsmøtet er NJFFs øverste organ og avholdes hvert 3. år. Blant Landsmøtets viktigste oppgaver er å vedta organisasjonens Handlingsprogram for kommende 6-årsperiode og å vedta NJFFs vedtekter. 

Landsmøtesaker

NJFFs vedtekter, Handlingsprogram og rammene for medlemskontingenten er blant sakene som behandles på Landsmøtet. I tillegg velger Landsmøtet et nytt forbundsstyre, valgkomité og revisor. Landsmøtet skal også godkjenne beretning og regnskap og behandle andre saker som er satt på dagsorden.

Viltstell-, fiskestell- og ungdomslederpris

NJFFs viltstell- og fiskestellpris deles ut til medlemmer av forbundet som har gjort en særlig innsats innen planlegging og gjennomføring av en aktiv vilt- og fiskeforvaltning. Det deles ut en pris for innsats innen viltstell, og en for innsats innen fiskestell. Dette gjelder både innsats i form av administrasjon og/eller praktisk gjennomføring av lokale aksjoner og tiltak. 

NJFFs ungdomslederpris deles ut til enkeltpersoner som gjør en stor innsats som ungdomsleder. Prisen består av en gjenstand merket med forbundets logo og et diplom undertegnet av leder av NJFFs forbundsstyre og generalsekretær.

NJFFs foreningspris deles ut til en eller flere foreninger som innenfor inneværende landsmøteperiode har utmerket seg med fremragende innsats. Prisen utdeles for første gang på årets landsmøte. Det legges vekt på å markere seg som en synlig forening, ha god rekruttering og tilby attraktive medlemstilbud og aktiviteter for medlemmene. 

Foreningene og fylkeslagene oppfordres til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fristen for dette er 1. august 2021. ​

​​NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

INNKALLING TIL DET 23. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

I henhold til forbundets vedtekter §7, pkt. 6, innkalles herved til det 23. ordinære landsmøte på

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Fredag 12. november – søndag 14. november 2021

Møtet starter fredag kl. 12.00

Forbundsstyrets forslag til dagsorden er som følger:

Sak      1. Åpning.

Sak      2. Godkjenning av fullmakter.

Sak      3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak      4. Landsmøtets forretningsorden.

Sak      5. Konstituering og valg av:

  • To dirigenter
  • Sekretærer
  • Redaksjonskomitéer
  • ​Protokollkomité

Sak      6. Vedtektsendringer med innkomne forslag

Sak      7. Andre inkomne forslag

Sak      8. Resolusjonsforslag

Sak      9. Handlingsprogram for perioden 2022 - 2027

Sak      10. Medlemskontingenten

Sak      11. Redaksjonskomitéens innstillinger

Sak       12. Valg av:

  • Forbundsstyre
  • Valgkomité

Vennlig hilsen

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

Leder Knut Arne Gjems/s/

Generalsekretær Eldar Berli/s/

Innkalling med dagsorden og saker NJFFs landsmøte 2021 (PDF)

For at landsmøtet gjennomføres i henhold til NJFFs vedtekter, er det noen viktige frister som må overholdes. Her følger informasjon om noen av de viktigste tidsfristene foreninger og fylkeslag bør være oppmerksomme på.

15. april: Frist for å meddele valgkomitéen forslag på personer til de valg som skal gjøres på landsmøtet​

1. juni: Frist for fylkeslagene til å meddele NJFF sentralt oversikt over valgte delegater

1. juni: Frist for innkomne saker, dvs sakene må være Forbundsstyret i hende innen denne datoen. Det bes om at sakene sendes tidligst mulig​

1. august: Frist for innsending av forslag på kandidater til NJFFs ungdomspris

1. august: Frist for innsending av forslag på kandidater til NJFFs Viltstellspris

1. august: Frist for innsending av forslag på kandidater til NJFFs  Fiskestellspris

1. august: Frist for innsending av forslag på kandidater til Foreningsprisen 2020

12. september: Frist for utsendelse av landsmøtedokumentene, deriblant Forbundsstyrets forslag til dagsorden

8. oktober: Frist «påmelding» - bekreftet deltagelse​ på landsmøte

På landsmøtet kommer 150 valgte delegater som velges på fylkesårsmøtene.

Representantskapet

Sak 14/18 Dispensasjon fra NJFFs vedtekter

Representantskapet gir i medhold av vedtektenes §5-2, NJFFs fylkeslag dispensasjon til å fortsette som selvstendige organisasjonsenheter, uavhengig av nye fylkesgrenser. Dispensasjonen gjelder frem til arbeidet med regionreformen er sluttført i NJFF.

Fylkene vil på forhånd bli tildelt et gitt antall delegater på bakgrunn av medlemstallet per 31.12.202​0

Østfold 7

Akershus 17

Oslo 6

Hedmark 13

Oppland 9

Buskerud 9

Vestfold 6

Telemark 8

Aust-Agder 4

Vest-Agder 4

Rogaland 11

Hordaland 9

Sogn og Fjordane 5

Møre og Romsdal 6

Sør-Trøndelag 10

Nord-Trøndelag 7

Nordland 10

Troms 5

Finnmark 4

Totalt 150

Fullmak​​ter

Fullmakter (oversikt over valgte delegater med varadelegater) til landsmøtet skal være innsendt til NJFF sentralt senest fem måneder før møtet holdes, det vil si innen 1. juni 2021. Landsmøtedokumentene, inklusive forbundsstyrets endelige forslag til dagsorden, sendes ut to måneder før landsmøtet, det vil si senest 12. september. 

Et viktig element på landsmøtet, er valg av forbundsstyre. Forbundsstyret er den tillitsvalgte ledelsen i perioden mellom to landsmøteperioder. De skal forvalte den politikk som vedtas på landsmøtet. 

Dagens forbundsstyre består av:

Knut Arne Gjems (leder), Arild Gjertsen (1. nestleder),  Ann-Eva isaksen (2.nestleder), Tina Dyrstad Fossdal, Line Johansen, Bjarte Erstad, Bjørn E. Mathiesen, Ole Martin Meland, Bergfinn Alund og Vidar Nilsen (ansattes repr.).​

​Varamedlemmer er:

Johnny F. Andersen (Akershus), Alf Eirk Røyrvik (Sogn og Fjordane)

Valgkomi​​té for Landsmøtet 2021 er: 

​​Leder Jan Dalen (Vestfold) mobil 97072203 [email protected],, medlem Svein Arve Pedersen (Hedmark) mobil 99108167 [email protected], Lisa Dalen (Rogaland) mobil 91530181, [email protected], Helene Bertelsen (Finnmark) mobil 45033324, [email protected], Anders Reitan (Nord-Trøndelag) mobil 97059087, [email protected], Arne Aaberg (Akershus) mobil 90193801, [email protected], Bjarne Huseklepp (Sogn og Fjordane), mobil 47606240, [email protected].

Forslag sendes valgkomitéens leder innen 1. april 2021. Valgkomitéen må avgi si innstilling senest august 2021.

Valgkomitéen har levert følgende innstilling til nytt forbudsstyre i NJFF 2021

Leder: Knut Arne Gjems
1. nestleder: Line Johansen
2. nestleder: Bjarte Erstad
Styremedlem: Ole-Martin Meland
Styremedlem: Øystein Hansen
Styremedlem: Camilla Strandskogen Moseid
Styremedlem: Craig Furunes
Styremedlem: Bjørn Bojsen
Styremedlem: Alf Erik Røyrvik
1. varamedlem: Johnny Frimann Andersen
2. varamedlem: Anne-Lise Sekse
3. varamedlem: Kim-Louis Belaska
4. varamedlem: Mathea Sætre Liberg

Valgkomitéens forslag til ny valgkomite i NJFF 2021

Leder Helene Berthelsen - Finnmark
Lise Dalen - Rogaland
Tor Harald Ottersland - Agder
Bjarne Huseklepp - Sogn og Fjordane
Anders Reitan - Nord-Trøndelag
Svein Arve Pedersen - Hedmark
Ann Eva Isaksen - Troms

​​​​Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet, må være vedtatt innsendt av foreningen, fylkeslaget eller forbundsstyret. Frist for å melde saker er 1. juni. 2021. 

Landsmøtets dokumenter og forbundsstyrets forslag til endelig dagsorden sendes fylkeslagene og landsmøtedelegatene senest to måneder før landsmøtet trer sammen.

Vedtektssaker Landsmøtet 2021

Handlingsprogram 2022-2027

Innkalling med dagsorden og saker NJFF landsmøte 2021

Landsmøte 2018